Türkiye Gençlik Vakfı olarak şu ana kadar çeşitli üniversitelerle lisans, lisans üstü (yüksek lisans ve doktora) ve sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerle ilgili vakfımıza üye olan mensuplarımız için indirim konusunda işbirliği yaptık ve bazı üniversitelerle görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda vakfımıza üye olan gençlerin bilgi ve becerilerini artırmak, çalışmalarında kullanılabilecekleri bilimsel yöntemleri öğrenmelerini sağlamak, uluslararası standartları yakalamak suretiyle üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak, motivasyonlarını olumlu yönde teşvik etmeğe kariyerlerini geliştirmeye yönelik olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin Enstitüleri bünyesinde bulunan lisansüstü programlardan yararlanması konusunda protokol imzaladık.

 

27 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen protokole, Başkanımız İsmail Emanet, Strateji Geliştirme Koordinatörümüz Enes Eminoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Hukuk Müşaviri Av. Abdurrahim Taş katılım gösterdi.

DAYANAK

Madde 3- 2547 sayılı YÖK Kanunu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ana Yönetmeliği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri.

KAPSAM

Madde 4- (1) TÜGVA üyeleri ve mensuplarının Üniversite’nin Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesinde devam eden veya yeni açılacak lisansüstü programlarında öğretim görmelerini ve Sürekli Eğitim Merkezi (İZÜSEM)nde düzenlenecek sertifika vb. programlarda işbirliği alanlarını, alınacak ücretleri ve uygulanacak indirim oranlarını belirlemeyi kapsar.

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

Madde 5- (1) Üniversite’nin lisansüstü programlarına kabul şartları her yıl Üniversite’nin web sitesinde yayınlanır. TÜGVA üyelerinin/mensuplarının bu şartları taşımaları gerekir.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TÜGVA’nın yükümlülükleri:

 1. Protokol kapsamında yapılacak olan lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını TÜGVA üyelerine/mensuplarına duyurmak, programla ilgili afiş ve broşürlerin dağıtımını sağlamak ve yüksek düzeyde katılım için gerekli tanıtımı yapmak.
 2. İndirim hakkı kazanacak mensupların Üniversite tarafından talep edilecek bilgilerini zamanında liste halinde Üniversite’ye bildirmek.

Üniversite’nin yükümlülükleri:

 1. Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları ile ilgili duyuru, afiş ve broşürleri hazırlamak.
 2. Lisansüstü programlara başvuracak adayların müracaatlarını alıp, kesin kayıt hakkı kazanan adayları tespit etmek.
 3. Lisansüstü programından yararlanacak öğrencilerin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği mevzuata uygun olarak eğitim, öğretim ve araştırmalarını başarı ile tamamlamalarını sağlamak.
 4. Programlarda okutulacak dersler ve içerikleri belirlemek.
 5. Her öğrenciye bir akademik danışman atayarak öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili hususlarda ve karşılaştıkları diğer sorunların çözümünde yardımcı olmak.

Öğrencinin yükümlülükleri:

 1. Öğrenim ücreti öğrenci tarafından ödenecektir. Öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programını normal öğrenim süresinde tamamlamak zorundadır. Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programı başarı ile tamamlayamayanlar, daha sonraki yarıyıl(lar)da ilgili yarıyıla ait Üniversite tarafından belirlenen ders/tez ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.
 2. İlk kayıt tarihinden itibaren, öğrencinin mazeretsiz olarak eğitime başlamaması veya başlayıp da devam etmemesi veya Üniversite’nin lisansüstü yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında Üniversite’den ilişiğinin kesilmesi halinde o tarihe kadar ödenen öğrenim ücreti iade edilmez.
 3. Yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, Üniversite’den ayrılmak isterse; önceki yaryıl/yılların ve ayrılmak istedikleri tarihe kadar olan mali taahhütlerini yerine getirmek zorundadır.
 4. Öğrencinin başarısız olması nedeniyle tekrar aldığı derslere ait ücretler ile tez-proje-seminer teslimine ait süre gecikmelerinden kaynaklanan ücretler, öğrenci tarafından ödenir. Bu miktar, derslerin tekrar edildiği veya fazla dersin alındığı yıl için protokol kapsamında lisansüstü öğretimi için alınacak öğrenim ücretinin kredi başına düşen tutarı esas alınarak hesaplanır.
 5. Eğitim-öğretim sırasında Üniversite tarafından örgün ve/veya internet ortamında sunulan ders materyalleri dışındaki ders materyali, kitap ve diğer kaynaklar öğrenci tarafından karşılanır.

ÖĞRENİM ÜCRETİ ve ÖDEME ŞEKİLLERİ

Öğrenim ücreti, her yıl Üniversite tarafından belirlenen miktarın % 40’u kadar indirimli olacaktır. TÜGVA kanalıyla yazılı olarak liste halinde bildirilen ve kayıt yaptıran öğrenci sayısı 10 ve üzeri olduğu takdirde ilave % 10 indirim yapılır. Öğrenim ücretinin tamamı programa kesin kayıt sırasında (peşin veya taksitli olarak) ödenir. Üniversite’nin anlaşma yaptığı bankaların kredi kartlarına 9 aya kadar taksit imkânı sağlanır.

Ödemeler, Üniversite’nin anlaşma yapmış olduğu banka sistemi üzerinden veya kredi kartı ile tahsil edilir. Peşin ödemelerde (nakit ve/veya kredi kartı-tek çekimli) ayrıca %5 (yüzde beş) indirim uygulanır.

Öğrenim ücretleri paket ücreti olup, herhangi bir nedenle kaydını alan öğrenciye ücret iade edilmez ve arta kalan taksitleri de ödemekle yükümlüdür. TÜGVA bu konuda üyelerini/mensuplarını bilgilendirir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
 
·         İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans
Doktora
·         Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Doktora
·         Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce)
Doktora
·         Temel İslam Bilimleri
Doktora
·         Sosyal Hizmet
Doktora
·         Tarih ve Medeniyet Araştırmaları
Doktora
·         İşletme
Doktora
·         İngiliz Dili ve Edebiyatı
Doktora
·         Aile Danışmanlığı ve Eğitimi
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         İngiliz Dili Eğitimi
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         İşletme Yönetimi
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Temel İslam Bilimleri
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Özel Hukuk
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Sosyoloji
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce)
Tezli Yüksek Lisans
·         Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Tezsiz Yüksek Lisans
·         Sosyal Hizmet
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Tarih ve Medeniyet Araştırmaları
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
 
·         Gıda Mühendisliği
Doktora
·         Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm
Doktora
·         Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Doktora
·         Kent Çalışmaları ve Yönetimi
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Gıda Mühendisliği
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         İş Sağlığı ve Güvenliği
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
·         Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği (%30 İngilizce)
Tezli Yüksek Lisans
·         Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans
 

PROTOKOLÜN SÜRESİ

İşbu protokolün geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olup, sürenin dolmasını müteakip kendiliğinden sona erecektir. Ancak, protokolün süresi tarafların karşılıklı anlaşması ile değiştirilebilir.

DİĞER EĞİTİM FAALİYETLERİ

MADDE 9- (1) TÜGVA, Üniversite’den bu protokol kapsamında TÜGVA üyelerine/mensuplarına yönelik olarak sertifika programı, hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim programları ile araştırma konularında hizmet alabilir. Her bir program için tarafların gerekli görmeleri durumunda ek protokol yapılabilir. Bu eğitim faaliyetlerinin ücretlendirmeleri taraflarca ayrıca belirlenir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Taraflar karşılıklı olarak anlaşmak şartı ile bu protokole yeni maddeler ekleyebilir veya eklenmiş maddeleri çıkarabilir. Protokole konu olan işlerin yapılması için ayrıca yeniden sözleşme düzenlenmesine ihtiyaç yoktur.

Ancak, bu protokol belirtilen sürenin sonunda yürürlükten kalksa bile, TÜGVA tarafından daha önce bildirilip lisansüstü eğitime alınmış olan ve eğitim faaliyetlerini yürüten öğrencilerle ilgili TÜGVA’nın ve Üniversite’nin sorumluluğu söz konusu öğrencilerin kayıtlı olduğu programı belirtilen azami sürelerde tamamlamalarına kadar devam eder. Taraflar yeni eğitim ve öğretim yılından önce karşılıklı olarak bu protokolü feshedebilirler.