Hepimiz Bir’İZ projesi; dünyadaki Müslüman kadın profilini incelemek ve anlamak için farklı coğrafyalardaki toplumların; kültür, tarih ve bunlar gibi birçok etkenin getirdiği farklılıkları anlamak, dünyanın farklı yerlerindeki kadın profillerini tanımak ve tanıtmak adına geliştirilmiştir.

Dünyada, kadına yüklenen anlam ve toplumdaki yeri; coğrafyaya, millete, ülkeye göre değişmektedir. Proje, bir taraftan farklı coğrafyalardaki kadın resmini; diğer taraftan ise bu bilginin pratiğini, bu coğrafyalardaki uygulamaları inceleyerek, etkileşimden doğan kültürel çeşitliliği araştırır ve bu alanla ilgili yeni veriler üretir. Müslüman Kadın profilinin ülke ve topluluklar arasında nasıl farklılık ve benzerlikler gösterdiğini inceleyen Hepimiz Bir’iz, bu incelemeler sonucunda oluşturacağı raporlar ve belgeseller ile kültürel etkileşimi gözler önüne serecektir.

Bu kapsamda yapılan faaliyetler şu şekildedir:

 • Her ay; Ayşe Böhürler’in “Duvarların Arkasında” belgeselinden, o ay belirlenen ülkenin belgeseli tüm proje ekibiyle izlenir  ve aynı isimli kitabından da yola çıkarak yapılan derin bir araştırma ile o ülke hakkında sunumlar yapılır.
  1. Sunumlarda; daha verimli bir çalışma elde edebilmek adına konular parçalara bölünerek; tarihi, İslamiyet süreci, coğrafyası, kimliği, kültürü, dili, sömürge durumu, günümüzdeki hali, Müslüman yapısı ve son olarak kadın profili ele alınır.
 • Bu sunumların ardından konuk katılımcıların sunumu gerçekleşir.
  1. Belirlenen ülkeden gelen bir konuk katılımcının sunumu,
  2. Belirlenen ülkeye gitmiş, orada bulunmuş olan bir Türk vatandaşının sunumu,
  3. Belirlenen ülke hakkında çalışmaları olan bir araştırmacı, akademisyenin sunumu ile o ayki sunum kısmı tamamlanır.
 • Yapılan sunumlar sonrasında ekipler tarafında o ülke hakkında raporlar oluşturulur.

Ülke incelemeleri aşağıda belirtilen başlıklar altında yapılmaktadır:

GENEL ÖZELLİKLER

 • Ülkenin Kısa Tarihi
 • Ülkenin Kimliği: Rejimi ve Yönetim Sistemi, Anayasal Özellikleri, Başkenti, Dili, Nüfusu ve Demografik Özellikleri, Coğrafi Özellikleri (Yüzölçümü, Konumu vb.), Etnik Grupları
 • Ülkenin Kültürü: Toplumun Temel Karakteri, Özellikleri vs.
 • Nüfus ve Nüfus Hareketleri

KÜLTÜR VE KADIN

 • Ülkenin Kültürel Tarihi
 • Sanat ve Kadın (Müzik, Şiir, Moda vb.)
 • Edebiyat ve Kadın (Eserlerde Kadının Yeri ve İmajı, Kadın Yazarlar vb.)
 • Örf, Adet Ve Kadın (Hakim Örfi Kurallar, Kadına Yönelik Örfi Uygulamalar vb.)

SOSYAL YAŞAM VE KADIN

 • Spor ve Kadın (kadın spor takımları vb.)
 • Kadın ve Aile, Aile ve Toplum Modelleri
 • Din ve Kadın (Başlıca İslam olmak üzere hakim dinler ve kadına yansımaları vb.)
 • Kadın Örgütlenmeleri (Kadın STK’ları ve özellikleri, ulusal ve uluslararası kadın hareketleri vb.)

SİYASET VE KADIN

 • Hakim Siyasi Yapı (Rejim, Yasama, Yürütme, Yargı Düzenleri vb.) ve Akımlar (Mevcut Hükümet ve Ana Partiler, Ülkeye Hakim Siyasi Düşünceler vb.)
 • Etkili Uluslararası Kurumlar
 • Siyasi Tarih ve Kadın Aktörler (Ülkenin Sömürge Durumu, Mevcut Düzene Gelişindeki Tarihi Süreç, Tarihten Bu Yana Siyasi Alanda Kadın Aktörler vb.)
 • Kadına Yönelik Siyasi Gündem Ve Politikalar (Kadın Politikalarının Tarihi, Gündemdeki Kadına İlişkin Problemler ve İzlenen Politikalar, Kadının Siyaset ve Devlet Politikaları Üzerindeki Etkisi vb.)

HUKUK VE KADIN

 • Ülkenin Hukuk Sistemi (Hukukunun Kaynağı, Anayasasının Temel Özellikleri vb.)
 • Temel Hak ve Özgürlükler (Sağlanan Güvenceler vb.)
 • İnsan Hakları (Eğitim Hakkı, Çalışma Hakkı, Seçme ve Seçilme Hakkı vb.)

MEDYA VE KADIN

 • Basın-Yayın (Ana-Akım Medyası, Gazete, Dergi, Ajans, Muhalif-Hükümet Yanlısı Medya Ayakları vb.)
 • Sinema ve Dizilerde Kadın İmajı (İşlenen Konu, Aktörler vb.)
 • Sosyal-Ağ Ve Kadın