Bu program, yurt dışı saha çalışmalarında uzmanlaşmak üzere; Çin, Rusya, Hindistan ve Orta Doğu ülkelerinin akademik bir izlenceyle siyasetten sosyolojiye, kültürden yabancı dil eğitimine, yurt dışında burslu yüksek lisansa kadar uzanan geniş bir eğitim çalışmasını kapsıyor.

Bu programla bahsi geçen ülkelerin farklı açılardan okunabilmesine ve güncel analizlerin yapılabilmesine yönelik bölge uzmanı yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı kataloğunu incelemek için tıklayınız.

Çin, Hindistan, Rusya ve Ortadoğu toplumlarının siyasi yapısı, dış politika karakteri, tarihi ve sosyolojik kodları, ülke tarihine yön vermiş liderleri, sanatkarları ve düşünürleri hakkında derin bir birikime sahip bölge uzmanları yetiştirme programıdır.

Programa aşağıdaki kriterlere uygun kişiler katılabilir:

 • Program​ e​rkek​ öğrencilere​ yöneliktir.
 • Programa​ yalnızca​ T.C.​ vatandaşları​ katılabilir.
 • Programa​ katılabilmek ​i​çin​ 18​-​​​25 ​yaş​ a​ralığında ​​olmak​​ gereklidir.
 • Programa İstanbul’da bulunan üniversitelerin hazırlık, 1 veya 2. sınıfı öğrencileri katılabilir.
 • Programa ​örgün​ l​isans ​e​ğitimi​nde bulunan öğrenciler katılabilir.
 • Programa​ 1.​ öğretim​ ​öğrencileri ​​katılabilir.
 • Programa sosyal ve beşeri bilim alanlarından; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, eğitim, sosyoloji, psikoloji, iletişim, hukuk, felsefe, ilahiyat, coğrafya, dil bilimleri, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda lisans eğitimi gören öğrenciler katılabilir.
 • Programa Arapça veya İngilizce dillerinden en az biri üzerine orta düzeyde​ bilgisi olan öğrenciler katılabilir.
 • Öğrencilerin lisans ortalamaları en az 3.00 olması gerekmektedir ve program boyunca bu​ ortalama ​​kriterini​ s​ağlamalıdır.
 • Adayların sıralaması yapılırken göz önünde bulundurulan şartlar; LYS yerleştirme sırası,​ yapılacak ​​dil ​sınavından​ a​lınan ​​puan ve ​​mülakat ​​puanı.
 • IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarından ​a​lınan ​puanlar​ s​ıralamada​ a​rtı​​ puan​ s​ağlamaktadır.
 • Programa katılabilmek için öğrencilerin programla ilgili taahhütnameyi kabul ediyor olması​ gerekir.

“Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı” yurt dışı saha çalışmalarında uzmanlaşmak üzere; Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin akademik bir izlence ile siyasetinden sosyolojisine, kültüründen dil bilimine, tarihinden modern toplumsal dinamiklerine kadar uzanan geniş bir disiplinlerarası çalışmayı kapsamaktadır.

Program; 4 sene boyunca uzun vadeli eğitim olanakları sağlamasının yanı sıra, ihtisas yapmak üzere tercih edilen ülkede dil eğitimi ve staj imkanları da içermektedir. Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinin farklı açılardan okunabilmesine ve güncel analizlerinin çıkarılmasına yönelik; girişimci, sürekli olarak araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, gelişime açık ve motivasyonu yüksek katılımcı öğrencilerin program süresince gerekli koşulları sağlaması ile bölge uzmanı olarak yetişmesini hedeflenmektedir.

DİL EĞİTİMLERİ

 • Çinçe (Mandarin)
 • Urduca ve Hintçe
 • Rusça
 • İbranice
 • Farsça

BRANŞ EĞİTİMLERİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

1) Çin Medeniyeti

 • Geçmişin Etkisi
 • Çin Medeniyetine Yön Veren Şahsiyetler
 • Konfüçyüs
 • Lao Tzu
 • II.Dünya Savaşı’nda Çin
 • Mao Dönemi
 • Mao sonrası dönem ve Kominizm
 • Sovyet sonrası dönem
 • Asya-Pasifik politikası

2) Çin Dış Politikası

 • Çin Dış Politikası’nın Ana Karakteri
 • Çin ekonomisinin bölgeselden Küresele geçişi
 • Yükselen Ekonomiler ve BRICS ‘in Öncüsü ÇİN
 • Şanghay İş Birliği Örgütü
 • Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları

3) ÇİN Edebiyatı Okumaları

4) ÇİN’in Sosyolojik Yapısı

5) ÇİN-JAPON mücadelesi

6) Mançurya Çıkmazı

7) Hong Kong, Taiwan ve ÇİN arasındaki bağlar

8) Trans Pasifik ortaklığı

9) Yeni Yüzyılda Çin-Amerika mücadelesi


HİNDİSTAN

1) Hindistan Medeniyeti

 • Geçmişin etkisi
 • Hindistan Medeniyetine Yön Veren Şahsiyetler
 • Mahadma Gandhi ve Satyagraha Felsefesi
 • Babür Şah ve Babür Devletinin Hint Medeniyeti üzerindeki etkisi

2) Hindistanın Asya-Pasifik politikası

3) İngiltere’nin Hindistan Üzerindeki sömürgeci Emelleri ve Bağımsızlık

4) Hindistan Dış Politikası

 • Hindistan Dış Politikasının Ana Karakterleri
 • Hindistan Ekonomisinin Bölgeselden Küresele Geçişi
 • Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları
 • Yükselen Ekonomiler ve BRICS Ülkeleri
 • Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları
 • Hindistan’nın Sosyolojik Yapısı
 • Hindistan-Çin Mücadelesi
 • Keşmir Meselesi

8) Hindistan’ın Uzay yarışındaki Yeri ve Önemi

9) HİNT Edebiyatı Okumaları

10) Hindistan’daki Çok Dinli Yapı (Budizm, Şamanizm, Hinduizm)

11) Geleceğin Müslümanlık Üssü: HİNDİSTAN


RUSYA FEDERASYONU

1) Rusya’nın Yakın Siyasi Tarihi

 • Birinci Dünya Savaşı öncesi Çarlık Rusyası
 • Birinci Dünya Savaşı Ve Çarlık Rusyası’nın Rölü
 • Bolşevik Devrimi
 • Lenin Dönemi Sovyet Rusyası
 • İkinci Dünya Savaşı ve Stalin
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Gorbaçov ve SSCB’nin Yıkılışına Giden Süreç
 • Rusya Federasyonu’nun Kuruluşu

2) Rus Modernleşme Süreci

3) Osmanlı Rusya İlişkileri

4) Türk Rus İlişkisinde Fırsatlar ve Tehlikeler

5) Rus Dış Politikası

 • Rus Dış Politikası’nın Ana karakteri
 • Rus Hinterlant’ı
 • Yükselen Ekonomiler ve BRICS
 • Şanghay İş Birliği Örgütü
 • Avrasya Enerji Savaşı

6) Rus Ekonomisinin Ana Omurgası

7) Rus Edebiyatı Okumaları

8) Rusya’nın Sosyolojik Yapısı


ORTADOĞU

1) Fars Medeniyeti

2) Tarihi Gelişim Süreci

3) Tarihi Gelişim Süreci

4) Fars Medeniyeti Üzerindeki Etkiler

5) Fars Medeniyetinin Ortadoğudaki Etkileri

6) İran İslam Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

7) Şiilik

8) İran ve Batı İlişkileri

9) İran, Çin ve Rusya İlişkileri

10) İran Diplomasisi

11) İran’ın Global Enerji Politikaları

12) İran’ın Sosyolojik Yapısı

13) İran Edebiyatı

14) İranlı Mütefekkirler

15) İran ve Türkiye İlişkileri


1) Yahudiler’in Tarihi Serüveni

2) Yahudilik ve İsrailiyat

3) Siyonizmin Düşünsel Temelleri

4) Osmanlı – Yahudi İlişkileri

5) İsrail’in Kuruluşu

6) İsrail ve Siyonizm

7) Anti-Semitizmin İdeolojik ve Sosyolojik Temelleri

8) Anglosakson Kültürü ve Yahudilik

9) İsrail Filistin İlişkileri

10) İbrani Edebiyatı


TEMEL EĞİTİMLER

1) Uluslararası Sistemin Yapısı

2) Yakın Dünya Siyasi Tarihi

3) Tanzimattan Günümüze Türk Siyasi Tarihi

4) Türk Dış Politikası

5) Türkiye’nin Hinterlantı

6) Türkiye’nin Yumuşak Gücü

7) Kadim Medeniyet Perspektifi

8) Türkiye Ekonomisinin Ana Yapısı

9) Recep Tayyip Erdoğan ve Yeni Türkiye’nin İnşa Süreci

10)Büyük Türkiye İdeali


TEKNİK EĞİTİMLER

1) Yeni Medya

2) Küreselleşme ve Dijitalleşme

3) Fotoğrafçılık Eğitimi

4) İnternet Haberciliği

5) Dijital Devlet ve Dijital Vatandaşlık

6) Siber Ekosistem ve Sanal Kimlik

7) Algı Yönetimi ve Toplumsal Algı


İSLAMİ EĞİTİMLER

1) Kıraat

2) Hadis

3) İslami İlimlere Giriş

4) Anlamanın Esasları


YURTDIŞI EĞİTİMLER

1) Birinci Sene – Dil Eğitimi

2) İkinci Sene – Büyükelçilikte Staj

3) Üçüncü Sene – Seyyah Programı

4) Dördüncü Sene -Yüksek Lisans

Program Başvuru Tarihleri: 07 Ağustos – 10 Eylül 2017
Dil Sınavları: 16 Eylül Cumartesi
Ön Mülakatlar: 19-22 Eylül 2017
Nihai Mülakatlar: 23-24 Eylül 2017
Sonuçların Açıklanması: 05 Ekim Perşembe
Eğitim Öğretim Başlangıcı: 9 Ekim Pazartesi

 • Program süresince aylık 500 TL burs
 • Uzman yabancı kadrodan resmi sınavlara yönelik ücretsiz dil eğitimi
 • Öğrencinin yöneldiği uzmanlık alanı ile ilgili ücretsiz uzmanlık seminerleri
 • Bütün öğrencileri kapsayan ücretsiz genel seminerler
 • Yaz döneminde ihtisas yapılan bölgede ücretsiz dil programı ve staj
 • Programı başarı ile bitiren öğrencilere asgari 2 yıllık yurt dışı eğitim bursu

Başvuru yapmak için tıklayınız.